EKODEZYDERATA 2020 - ZGORZELECKA DEZYDERATA               EKO-URBANISTYKI XXI WIEKU                                                                                                                      
ÖKO-DESIDERAT2020    -  ÖKO-STADTPLANUNG-DESIDERAT
 AUS DEM 21. JAHRHUNDERT VON GÖRLITZ 

21ST CENTURY ECO-URBAN DESIDERATUM FROM GOERLITZ


      Flaga Hiszpanii   Flaga Francji    Flaga Woch   Flaga Portugalii  Flaga Rosji  
Flaga Bugarii Flaga Danii Flaga Grecji Flaga Finlandii Flaga Norwegii Flaga Wgier Flaga Szwecji Flaga Sowacji Flaga Turcji Flaga Ukrainy

Zgorzelec / Görlitz 12/12/2019

Dokładnie przed 100 laty w Weimarze wraz z końcem koszmaru I Wojny Światowej powstała z inicjatywy Waltera Groupius'a Szkoła rzemieślniczo-artystyczna "Bauhaus" która
stworzyła własny kierunek architektoniczny w obrębie niemieckiego modernizmu, a który stał się wzorem dla całej światowej XX wiecznej architektury.
 Jesteśmy przekonani, że XXI wiek wraz ze swoimi nie spotykanie w historii wielkimi wyzwaniami klimatycznymi wymaga analogicznej instytucjonalnej inicjatywy ideowo -technologicznej jak przed 100 laty. Jest to konieczne  zwłaszcza wobec przyjętego właśnie jednogłośnie przez 26 krajów UE "NOWEGO ZIELONEGO ŁADU" czyli postanowienia o dojściu do 2050 Unii Europejskiej do gospodarki neutralnej klimatycznie.  
Przed 100 lat kiedy powstawał BAUHAUS Waltera Groupius'a
kończyła się era pierwszej parowej rewolucji przemysłowej a zaczynała się era rewolucji silników spalinowych a następnie odrzutowych i rakiet XX wieku . Dziś stoimy u progu rewolucji napędu elektrycznego i wodorowego. Modernistycznej rewolucji artystyczno-
architektonicznej końca XIX w. i początku XX w. nie zainicjowali
ówcześni przedsiębiorcy, lecz architekci i artyści, dostrzegający nowe   wyzwania w związku z wypieraniem rzemiosła artystycznego przez produkcję masową, ale i widzący zupełnie nowe możliwości z zastosowania całkiem nowych materiałów i systemów produkcji. Podobnie jest dziś, i jesteśmy przekonani, że właśnie tu w Europa-mieście w wyniku
międzynarodowej dyskusji eko-architektów, inżynierów oraz naukowców o współczesnych wyzwaniach, ale i nowych możliwościach technologicznych ma szanse być zainicjowany nowy kierunek myślenia o eko-architekturze w duchu "NOWEGO ZIELONEGO ŁADU".

Ale przed wszystkimi krajami w Unii Europejskiej obecnie stoją znacznie poważniejsze wyzwania eko -architektoniczne niż np. samochody elektryczne, baterie fotovoltaiczne przydomowe siłownie wiatrowe, czy program termomodernizacji budynków.   Otóż w ciągu najbliższych 10 lat powinny powstać określone już decyzją UE z 1996 roku europejskie korytarze komunikacyjno   drogowo- kolejowe- wodne , w tym nowe linie szybkich kolei,  oraz ma nastąpić odpowiednia redukcja transportu drogowego na rzecz intermodalnego transportu klejowego i wodnego. Realizacja tych celów infrastrukturalnych może natrafić na problemy realizacyjne takie jak np. w zabytkowym wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Toruniu i w pobliskiej też położonej nad Wisłą Bydgoszczy . Właśnie to są największe obecne wyzwania dla Eko-architektury i Eko-urbanistyki i jest wiele powodów by właśnie w Europastadt Görlitz / Zgorzelec   zorganizować międzynarodowe debaty, warsztaty , konferencję oraz konkursy eko -urbanistyczne na ten temat.   Po pierwsze bo Goerlitz powinno również iść w ślady Torunia i starać sie jak najszybciej uzyskać dla swojej starówki wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po drugie bo Toruń oraz Bydgoszcz podobnie jak dziś Goerlitz przez całe wieki były rozdzielne na dwa oddzielne miasta graniczną rzeką Wisłą i co bardzo zaważyło na XIX wiecznym przebiegu kolei przez Toruń i co bardzo będzie utrudniać zaprojektowanie nowej szybkiej kolei przez Toruń.   Po trzecie zaś w Bydgoszczy podobnie jak w Goerlitz jest firma Bombardier jest fabryka pociągów i tramwajów PESA, poszukiwanie więc nowych rozwiązań eko -urbanistycznych dałoby od razu również w Europastad wdrożenie tych rozwiązań do produkcji i zwiększanie, a nie redukcję miejsc pracy ! Po czwarte Zarówno Toruń jak i Goerlitz rozwój od wieków zawdzięczają traktom handlowym ( Via Regia i Camino Polaco -Droga Polska do Wilna ) i szlakom pielgrzymkowym św Jakuba przy którym leża, a obecnie również   leżą w pobliżu linii  sieci TEN-T kolejowej i drogowej  ( autostrady A-1 i A-4) i kolejowej.      Organizowanie więc w Eurostad międzynarodowych konferencji eko -urbanistycznych miałoby aż czterokrotnie zasadny  sens.

Dlatego niniejszym chciałbym Państwa  zaprosić do prowadzonej już przeze mnie od  prawie 2 lat z środowiskiem architektów  Legnickich i Jeleniogórskich dyskusji na temat celowości zorganizowania w 2020 roku sakasońsko – dolnośląskiej międzynarodowego Konkresu  Eko – urbanistycznego   w Legnicy, Jeleniej Górze oraz w  Europastadt  i która byłby zakończona dokumentem Karty Goerlitz –Zgorzelec  postulatów Eko –urbanistyki XXI wieku jako uaktualnienia postulatów  Karty Ateńskiej z 1931r oraz  rozwinięcia i ukonkretnieni a postulatów Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich   z 2007 r. Jestem przekonany że trudno nawet sobie wyobrazić   bardziej szerokie i już  trwałe i ogólno światowe wypromowanie Europastad Gorlitz/ Zgorzelec jak miejsca międzynarodowego Kongresu Eko-urbanistycznego oraz ogłoszenia karty Goerlitz /Zgorzelca postulatów dla Eko –urbanistyki  XXI wieku.                


więcej http://www.eco-bauhaus.eu/dezyderata-1994


   -------------------------------------------------------------------------------

Görlitz dem 12.12.2019

Vor genau 100 Jahren, nach dem Alptraum des Ersten Weltkrieges, wurde in Weimar auf Initiative von Walter Groupius die Kunstgewerbeschule "Bauhaus" gegründet
Sie schuf ihre eigene architektonische Richtung innerhalb der deutschen Moderne, die zum Vorbild für die gesamte Architektur des 20. Jahrhunderts wurde.
Wir sind davon überzeugt, dass das 21. Jahrhundert, zusammen mit seinem Versagen, große Klimaherausforderungen in der Geschichte zu meistern, eine analoge institutionelle ideologische und technologische Initiative erfordert, wie es vor 100 Jahren war. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die von 26 EU-Ländern einstimmig angenommene "NEUE GRÜNE VERORDNUNG" erforderlich, d. H. Die Entscheidung, die Europäische Union bis 2050 zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu machen.
Vor 100 Jahren, als BAUHAUS Walter Groupius gegründet wurde
Die Ära der ersten industriellen Revolution ging zu Ende und die Ära der Revolution der Verbrennungsmotoren, gefolgt von Jets und Raketen des 20. Jahrhunderts, begann. Heute stehen wir an der Schwelle der Revolution des Elektro- und Wasserstoffantriebs. Es waren nicht die kapitalistischen Unternehmer jener Zeit, die die modernistische Kunst und Revolution initiierten Architektur Ende des neunzehnten Jahrhunderts und Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, aber Architekten und Künstler, sehen neue Herausforderungen in der Verdrängung des künstlerischen Handwerks durch Massenproduktion, aber auch völlig neue Möglichkeiten durch den Einsatz völlig neuer Materialien und Produktionssysteme. Heute ist es ähnlich und wir sind davon überzeugt, dass hier in Europa-Stadt als Ergebnis der internationalen Diskussion von Öko-Architekten, Ingenieuren und Wissenschaftlern über aktuelle Herausforderungen, aber auch über neue technologische Möglichkeiten, wahrscheinlich eine neue Denkrichtung für Öko-Architektur eingeleitet im Geiste von "NEW GREEN ORDER" wird.
Alle Länder der Europäischen Union stehen derzeit jedoch vor weitaus größeren ökologischen Herausforderungen als beispielsweise Elektroautos, Photovoltaikbatterien auf Dächern, private Windparks oder ein Programm zur Thermomodernisierung von Gebäuden.
 Nun, in den nächsten 10 Jahren sollten die europäischen Straßen-Schienen-Wasser-Korridore, einschließlich neuer Hochgeschwindigkeitsstrecken, wie bereits in der EU-Entscheidung von 1996 definiert, und der Straßenverkehr zugunsten des intermodalen Leims und des Wasserverkehrs reduziert werden. Die Umsetzung dieser infrastrukturellen Ziele kann auf Umsetzungsprobleme stoßen, beispielsweise im historischen Toruń, einem UNESCO-Weltkulturerbe, und im nahe gelegenen Bydgoszcz an der Weichsel. Dies sind die größten aktuellen Herausforderungen für Öko-Architektur und Öko-Stadtplanung, und es gibt viele Gründe, in der Europastadt Görlitz / Zgorzelec internationale Debatten, Workshops, Konferenzen und Öko-Städte-Wettbewerbe zu diesem Thema durchzuführen. Zum einen, weil Görlitz auch in die Fußstapfen von Toruń treten und versuchen sollte, so schnell wie möglich ein UNESCO-Weltkulturerbe für seine Altstadt zu erhalten. Zweitens, weil Görlitz und Bydgoszcz wie heute seit zwei Jahrhunderten durch die Weichselgrenze in zwei getrennte Städte getrennt sind und den Eisenbahnbetrieb durch Toruń im 19. Jahrhundert stark beeinflussten und den Entwurf einer neuen Hochgeschwindigkeitsbahn durch Toruń behindern werden. Drittens gibt es in Bydgoszcz, wie in Görlitz, die Firma Bombardier, eine PESA-Zug- und Straßenbahnfabrik, und die Suche nach neuen Öko-Stadt-Lösungen würde auch Europastad sofort dazu veranlassen, diese Lösungen für die Produktion umzusetzen und Arbeitsplätze zu erhöhen, nicht abzubauen! Viertens verdanken sowohl Toruń als auch Görlitz ihre Entwicklung seit Jahrhunderten den Handelsrouten (Via Regia und Camino Polaco - Straße Polen nach Vilnius) und den Pilgerrouten von St. James, an denen sie liegen, und gegenwärtig auch dem TEN-V-Schienen- und Straßennetz (Autobahnen) A-1 und A-4) und Eisenbahn. So organisieren in Europa Stadt internationalen Öko-Urban-Konferenzen im Eurostad hätte vierfachen Sinn.
Aus diesem Grund möchte ich Sie zu der Diskussion einladen, die ich seit fast zwei Jahren mit den Architekten von Legnica und Jeleniogórski über die Zweckmäßigkeit der Organisation des Internationalen Ökostadtwettbewerbs 2020 für Sachsen-Niederschlesien in Legnica, Jelenia Góra und Europastadt führe und die durch ein Dokument abgeschlossen wird Görlitz-Karten - Zgorzelec von Eco-Urban-Postulaten des 21. Jahrhunderts als Aktualisierung der Postulate der Athener Charta von 1931 sowie der Entwicklung und konkreten Postulate der Leipzig-Charta für die nachhaltige Entwicklung europäischer Städte im Jahr 2007. Ich bin überzeugt, dass es noch schwieriger ist, sich ein breiteres und bereits nachhaltigeres und globales Konzept vorzustellen Förderung des Europastads Görlitz / Zgorzelec als Veranstaltungsort des Internationalen Kongresses für ökologische Stadtentwicklung und Ankündigung von Postulaten für die ökologische Stadtplanung des 21. Jahrhunderts für die Karte Görlitz / Zgorzelec.  


-------------------------------------------------------------------------------------
                            Zgorzelec/Görlitz 12.12.2019

Exactly 100 years ago in Weimar, at the end of the nightmare of World War I, the Bauhaus School of Arts and Crafts was founded on the initiative of Walter Groupius
she created her own architectural direction within German modernism, which became a model for all of the world 20th century architecture.
We are convinced that the 21st century, together with its failure to meet great climate challenges in history, requires an analogical institutional ideological and technological initiative as it was 100 years ago. This is necessary especially in view of the "NEW GREEN REGULATION" adopted unanimously by 26 EU countries, i.e. the decision on reaching the European Union by 2050 to a climate neutral economy.

100 years ago, when BAUHAUS Walter Groupius was created
the era of the first industrial revolution was ending and the era of the revolution of internal combustion engines, followed by jet and rockets of the twentieth century began, today we are on the threshold of the revolution of electric and hydrogen propulsion. It was not the capitalist entrepreneurs of that time that initiated the modernist artistic revolution
architectural end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, but architects and artists, seeing new challenges in the displacement of artistic craft by mass production, but also seeing completely new possibilities from the use of completely new materials and production systems. It is similar today, and we are convinced that it is here in Europe-city that, as a result of the international discussion of eco-architects, engineers and scientists on contemporary challenges, but also new technological opportunities, a new direction of thinking about eco-architecture can be initiated in the spirit of "NEW GREEN ORDER"
But all countries in the European Union are currently facing much more serious eco-architectural challenges than, for example, electric cars, photovoltaic batteries on roofs, home wind farms or a building thermomodernization program.
 Well, in the next 10 years, the European road-rail-water-corridors, including new high-speed rail lines, as defined already by the EU decision of 1996, and road transport should be reduced in favor of intermodal glue and water transport. The implementation of these infrastructural goals may come across implementation problems such as, for example, in historic Toruń, a UNESCO World Heritage Site, and in nearby Bydgoszcz, located on the Vistula River. These are the biggest current challenges for Eco-architecture and Eco-urban planning and there are many reasons to organize international debates, workshops, conferences and eco-urban competitions on this topic at Europastadt Görlitz / Zgorzelec. First of all, because Goerlitz should also follow in the footsteps of Toruń and try to get a UNESCO World Heritage site for its old town as soon as possible. Secondly, because Toruń and Bydgoszcz, like today Goerlitz have been separated for two centuries into two separate cities by the border river Vistula and which greatly influenced the nineteenth century run of the railway through Toruń and which will hinder the design of a new high-speed railway through Toruń. Thirdly, in Bydgoszcz, as in Goerlitz, there is the Bombardier company, there is a PESA train and tram factory, so the search for new eco-urban solutions would also immediately result in Europastad implementing these solutions for production and increasing, not reducing jobs! Fourthly, both Toruń and Goerlitz have owed their development for centuries to trade routes (Via Regia and Camino Polaco - Road Poland to Vilnius) and to the pilgrimage routes of St. James at which it lies, and currently also lie close to the TEN-T rail and road network (motorways A-1 and A-4) and railway.  So organizing in Eurostad Goerlitz Zgorzelec international conference on pro-ecological urban planning would make four sense.
That is why I would like to invite you to the discussion I have been running for almost 2 years with the architects of Legnica and Jeleniogórski architects on the advisability of organizing the 2020 Saxon-Lower Silesian International Eco-Urban Competition in Legnica, Jelenia Góra and Europastadt and which would be completed by a document Goerlitz Cards - Zgorzelec of 21st Century Eco-Urban Postulates as an update of the postulates of the Athens Charter of 1931 as well as the development and specific postulates of the Leipzig Charter for the sustainable development of European cities in 2007. I am convinced that it is even harder to imagine a more broad and already sustainable and global promoting Europastad Gorlitz / Zgorzelec as places of the International Eco-Urban Congress and announcing postulates for 21st-century Eco-urban planning of the Goerlitz / Zgorzelec card.

Zgorzelec / Görlitz 12/12/2019