SZYBKIE KOLEJE,CPK i SIEĆ TEN-T 

Nowe linie szybkiej kolei jako połączenia z Centralnym Portem Komunikacyjnym
Konieczność wytyczenia nowych tras szybkiej kolei jest znana w Polsce mniej więcej od końca lat 90 -tych tzn. od uchwalenia w 1996 celów TEN-T sieci transeuropejskich w Decyzji Nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lipca 1996. Aktualne założenia programu TEN-T zawarte są w białej księdze Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Plan przewiduje m.in.:
  • do 2030 przeniesienie 30% transportu drogowego towarów na odległości większe niż 300 km na inne środki transportu( kolej, transport wodny ), a do 2050 – 50% tego typu transportu;
  • do 2030 trzykrotny wzrost istniejącej sieci kolei dużych prędkości, a do 2050 – ukończenie budowy europejskiej sieci kolei dużych prędkości;
  • do 2050 połączenie wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z siecią kolejową, najlepiej z kolejami dużych prędkości oraz zapewnienie, aby wszystkie najważniejsze porty morskie miały dobre połączenie z kolejowym transportem towarów, a – w miarę możliwości – z systemem wodnego transportu śródlądowego;
  • do 2020 wprowadzenie zmodernizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) oraz równoważnych systemów zarządzania transportem lądowym i wodnym.
A jeżeli tak to w ciągu 10 najbliższych lat to już teraz miasta przez które planuje się budowę linii szybkiej kolei powinny dokonywać rezerwy terenów w SUiKZ o MPZP Do takich właśnie miast należą: Toruń , Bydgoszcz , Włocławek, Grudziądza   i Płock

Sieć TEN-T w Polsce

Polska może korzystać ze środków funduszu TEN-T od 2004, czyli od przystąpienia do Unii Europejskiej. Od 2007 może brać również udział w konkursach na środki MAP na lata 2007-2013. Na projekty wieloletnie przeznaczona jest zdecydowana większość, bo ok. 85%, budżetu TEN-T.
Pewnym problemem projektowym jest historycznie uwarunkowana ( granice polski z 1918 r i 1945 oraz bariera rzeki Wisły) rozbieżność w centrum Polski korytarzy linii kolejowych i sieci dróg. Problem ten został zauważony przez planistów w planie krajowym z 1947 r. Jednak koszt przepraw przez Wisłę spowodowały odejście od realizacji tych postulatów.  
Kluczowym jest tutaj układ rozwiązań komunikacyjnych w okolicach Torunia   Dlatego od 2002 Instytut ArCADia EKOTEST www.arcadia-thoruniensis.blogspot.com  listem otwartym do prezydenta Torunia z 17.12.2002 wprowadził do MPZP koncepcje obwodnicową mosty wschodniego i zachodniego ( zamiast planowanego układu trasy średnicowej biegnącej centralnie przez Toruń ( trasa Waryńskiego).
Niestety cele intermodalenego tego projektu w dotychczasowej realizacji trasy Wschodniej i obecnie lokalizowanego mostu zachodniego zostały dotąd nie dostrzeżone przez Radeę Miasta, Miejską Pracownię urbanistyczną oraz MZD. Poniżej projekty koncepcji Dworca Toruń Centrum ( w kształcie "toruńskiego piernika"z 2016 r .