FELIETON KONSUMENCKI O TYM, DLACZEGO 30,80 - 56 zł NIE MOŻE BYĆ RÓWNE 25,- ZŁ , ORAZ DLACZEGO UMOWA ZAWIERANA TELEFONICZNIE POZOSTAJE TYLKO NEGOCJOWANĄ OFERTĄ BEZ POTWIERDZENIA JEJ NA TRWAŁYM NOŚNIKU PRZEZ KONSUMENTA, A BEZ TEGO PRZYSYŁANE OD PÓŁ ROKU FAKTURY NIEZGODNE ZE ZGODĄ KONSUMENTA POZOSTAJĄ TYLKO.... WYSYŁANYMI NA RYZYKO I KOSZT OPERATORA "FAKTURAMI ZA NIEZAMAWIANĄ USŁUGĄ"

W Parlamencie Europejskim od kilku lat trwa stale eskalowana dyskusja na ten temat czy należy uzależniać wypłaty dotacji UE od stanu praworządności w danym kraju ( chodzi oczywiście w tym wypadku o Węgry i Polskę) powstaje więc pytanie co to jest praworządność, i jak ją oceniać?
Podobny problem prawny powstał po II Wojnie Światowej  z osądzaniem  przez Trybunał Norymberski  niemieckich zbrodniarzy którzy się tłumaczyli ,że "oni tylko wykonywali rozkazu i działali zgodnie z prawem III Rzeszy". https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_natury
Wówczas niemiecki filozof prawa Gustaw Radbruch sformułował zasadę nazwaną "formułą Radbrucha (lex iniustissima non est lex, czyli prawo krańcowo niesprawiedliwe nie jest prawem), zgodnie z którą przepisy prawa pozytywnego - stanowionego (lex), które są „rażąco, w najwyższym stopniu sprzeczne” z prawem naturalnym (ius), mogą i powinny być w procesie stosowania prawa traktowane tak, jakby w ogóle nie obowiązywały.
"O formule Radbrucha należy mówić w odpowiednim kontekście historycznym. Przed II wojną światową w zachodniej filozofii prawa dominował skrajny, ortodoksyjny pozytywizm prawniczy zakładający, że każda norma prawna, wydana przez odpowiedni organ państwowy w odpowiedniej formie i w odpowiedni sposób jest częścią systemu prawa i jest normą bezwzględnie obowiązującą.
Test dla pozytywizmu prawniczego przyniosła praktyka III Rzeszy, której instytucje stanowiły prawo zgodnie z pozytywistycznymi kryteriami legalności, ale z pogwałceniem podstawowych zasad etycznych (por. Ustawy norymberskie). Orzeczenia Trybunału Norymberskiego musiały się zatem odwoływać nie do niemieckiego prawa stanowionego (lex), ale do „prawa naturalnego” (ius) i moralnych ocen sędziów.
Radbruch pisał:"Pozytywizm utożsamiający ustawę z prawem jest współwinny udziału niemieckiej nauki prawa w tworzeniu stanu prawnego lat narodowego socjalizmu"
Wtedy zastosowano formułę Radbrucha pozwalająca rozpoznać i wyeliminować ustawowe bezprawie (Unrecht). Formułę Radbrucha zaczął wykorzystywać Federalny Trybunał Konstytucyjny najpierw w odniesieniu do prawa Niemiec nazistowskich, a w latach 90. także prawa NRD (w szczególności słynnego przypadku strzelców przy murze). Koncepcje Radbrucha przesunęły tym samym niemiecką doktrynę prawa od coraz bardziej niepopularnego pozytywizmu prawnego ku koncepcjom prawnonaturalnym.
W III Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny nie odwołał się do formuły Radbrucha. Opowiedziano się za pozytywistyczną koncepcją prawa, co spowodowało nieuchylenie systemu prawa uchwalonego w okresie PRL-u, mimo że było ono w wielu przypadkach niemoralne i niehumanitarne.
Formuła Radbrucha powinna zostać obecnie szerzej rozpropagowana, dlatego że klucz do praworządności o leży właśnie w analizowaniu spornych spraw poprzez podstawowe zasady prawa naturalnego , np  w sporach konsumenckich i właśnie takie działania podejmuje obecnie Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka , Obywatela i Konsumenta "KARTA 99 ". Przykładem są tu umowy zawierane przez telefon bez ich potwierdzenia na nośniku trwałym przez konsumenta.

Redaktor Naczelny
inż. arch. Józef Czerny
Kwartalnik Samorządowy "Włodarz"
59-900 Zgorzelec 5

Skr. poczt 7

http://wlodarz.org.pl                            Zgorzelec 13.10 .2020


Kierownik Biura Prasowego Operatora Telefonii Komórkowej

Szanowna Pani,

Niestety Pani ufność dokładne i rzetelne prawne wyjaśnienie zgłaszanej przeze mnie sprawy dziennikarsko -konsumenckiej sprawy , w cale nie wyjaśniła tej sprawy tylko pokazała dokładnie co sygnalizowałem już w liście do Pani z dnia 23.09.2020 : że Państwa Działa Obsługi Klienta nie widzi nic nie prawidłowego w niezgodności utrwalonej na nagraniu zgody klienta na abonament najwyżej 25,- zł z wystawianymi fakturami z których żadna nie jest mniejsze niż 30 zł.  
Na pewno zna Pani bajkę Andersena "Nowe szaty Króla"?W tej bajce królowi znanemu z lubowaniu się w zamawianiu coraz nowych wykwintnych szat, oszuści zaoferowali cudowne niewidzialne szaty , rzekomo demaskujące głupotę tych którzy ich nie widzą. W tej bajce , nawet dziecko widziało i zawołało że król jest nagi, ale nie trudno sobie wyobrazić że mimo to królewscy ministrowie nadal zaprzeczali patrząc na dokumenty wypłat z królewskiego: "Jak to nagi, przecież my tu mamy pokwitowania wypłaty z skarbca królewskiego 10 .000 dukatów na zakup szat z cudownych niewidzialnych tkanin"                                  Tak wiec ponownie , na podstawie art 4-5 ustawy Prawo prasowe ,uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie czy Państwa, a w szczególności działa reklamacji  popierają i tolerują nieuczciwe i niedozwolone praktyki przy telefonicznym przedłużaniu lub zawieraniu nowych umów naruszających prawa konsumentów i ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów?

Z poważaniem

Redaktor Naczelny kwartalnika Samorządowego "Włodarz"
inż .arch.Józef Czerny  

-------------------------------------------------------------------------------------
     
ODPOWIEDŹ OPERATORA  TELEFONII KOMÓRKOWEJ NA SKARGĘ KONSUMENCKA Z DNIA 11.10.2020

Odpowiedź na zgłoszenie 236592740 z 11 października 2020  roku
13 paź 2020 12:50
Szanowny Panie,

 otrzymałam zgłoszenie, które dotyczyło płatności.
Dla numeru 48508106424 miesięczna opłata abonamentowa wynosi 25 zł, zgodnie z tym co zostało Panu przedstawione podczas rozmowy sprzedażowej.
Dodatkowo na fakturach zostały Panu naliczone opłaty za wiadomości Premium oraz żadna faktura która została wystawiona na Pana koncie abonenckim nie została opłacona, nie został przyznany Panu rabat za eFakturę i terminowe płatności w wysokości 5 zł. W związku z tym opłata abonamentowa wynosi 30 zł. Wszystkie informacje znajdują się na Pana umowie. Opłaty wystawione zostały prawidłowo.
Zachęcam do oceny mojej odpowiedzi w bezpłatnej ankiecie SMS . To zajmie tylko chwilę - Pana opinia jest dla mnie bardzo cenna.
  
Z poważaniem
Martyna X
Obsługa Klienta YYYYY

SMS: OCENA PRAWNA ODPOWIEDZI: 0 - NIEDOSTATECZNY. UZASADNIENIE: http://www.wlodarz.org.pl/stowarzyszenie-obrony-praw-konsumenta-karta99
Zgorzelec 11.10.2020
Szanowni Państwo

W związku z potwierdzeniem Biuro Obsługi Klienta,że " Dla numeru 48508106424 miesięczna opłata abonamentowa wynosi 25 zł, zgodnie z tym co zostało Panu przedstawione podczas rozmowy sprzedażowej." potwierdzam że w rozmowie telefonicznej z Państwa telemarketerem w rozmowie która można wyłączne traktować jako przedstawienie oferty a nie jej zawarcie, wyraziłem jedynie zgodę na zawarcie umowy na abonament nie przekraczający w żadnym wypadku kwoty 25 zł miesięcznie ( bez żadnych dodatkowych i ukrytych opłat ). Ponieważ przysyłane przez Państwa faktury od początku były nie zgodne z zadeklarowaną przeze mnie zgodą na zawarcie umowy , uważam umowę między nami za niezawarta , a przysyłane przez Państwa faktury uważam zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów jako dotyczące świadczenia niezamawianego, czyli takiego które na konsumenta nie nakłada żadnych zobowiązań, za to nastąpi na koszt i ryzyko przedsiębiorcy.

Tym nie mniej jednak ze względu na moje zadowolenie z funkcjonowania  państwa sieci  na pograniczu polsko-niemieckim ( T-mobile z niemieckiej strony ma za mocny zasięg i często mi się nie potrzebnie włącza) jestem wciąż zainteresowany polubownym zawarciem z Państwem umowy abonamentowej np. na abonament  za xx zł miesięcznie.    

W przeciwnym razie ponieważ ja i Państwo całkiem inaczej interpretujemy moją zgodę na abonament nie przekraczający 25 zł miesięcznie wyrażona w rozmowie z Państwa telemarketerem, oraz ponieważ jak mówi rzymska paremia prawnicza"Nemo iudex in causa sua - "nikt nie może być sędzią we własnej sprawie sprawę moim zdaniem należy zgłosić do rozstrzygnięcia przez sąd konsumencki lub UOKiK.
Z poważaniem
inż. arch. Józef Czerny  

UZASADNIENIE PRAWNE
Umowa przez telefon należy do umów zawieranych na odległość – bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego środka porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy . W praktyce można spotkać się z nią coraz częściej – banki, firmy ubezpieczeniowe czy operatorzy sieci komórkowych telefonicznie próbują zachęcić do skorzystania ze swojej oferty, lub by zaoferować zmianę istniejącej już umowy. Nawet jeśli przedstawione warunki wydaja się być atrakcyjne dla konsumenta, samo uzyskanie jego telefonicznej zgody na przedstawiane warunki nie wystarcza do zawarcia umowy. Tym samym przedsiębiorca nie będzie uprawniony do naliczania opłat. Informacje podane w czasie rozmowy traktuje się jako ofertę, a brak uzyskania zgody konsumenta na trwałym nośniku sprawia, że umowy nie uznaje się za zawartą. W takim wypadku będzie to świadczenie niezamówione, które na konsumenta nie nałoży żadnych zobowiązań, za to nastąpi na koszt i ryzyko przedsiębiorcy.
Ustawowo uregulowana (w art 73 kodeksu cywilnego-forma czynności prawnej a jej nieważność) konieczność utrwalenia warunków umowy na nośniku danych ma chronić obustronne interesy, a przede wszystkim konsumenta jako strony słabszej. Dzięki temu będzie miał on dowód co do treści zawartej umowy. Przed wyrażeniem swojego oświadczenia woli konsument będzie też mógł zapoznać się z warunkami i upewnić się, że przy rozmowie telefonicznej nie zostały przez konsultanta pominięte istotne warunki umowy lub ,że został on wprowadzony w błąd. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawach konsumenta trwały nośnik to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Będzie to więc forma zapisu, która w przyszłości pozwoli odtworzyć informacje w takiej samej postaci – na przykład informacja na piśmie, wiadomość e-mail, SMS albo podpisane elektronicznie dokumenty, albo nagranie rozmów- pod warunkiem ,że dostęp do niego będą miły na żądanie obie strony.  W praktyce zawarcie umowy przez telefon nie może się ograniczać więc jedynie do rozmowy telefonicznej.

Aby umowa zawarta przez telefon mogła zacząć obowiązywać, nie wystarczy więc jednak samo zapisanie rozmowy telemarketera z konsumentem na trwałym nośniku. Konsument musi jeszcze również na nośniku trwałym potwierdzić obowiązujące warunki. Wtedy przedsiębiorca będzie mógł wysłać mu potwierdzenie zawarcia umowy.

Z faktu, że umowa telefoniczna należy do umów zawieranych na odległość, wynikają także kolejne obowiązki po stronie przedsiębiorcy, które jeżeli nie zostaną dopełnione również-przez przeoczenie lub świadomie- z punktu widzenia prawnego proponowana telefonicznie umowa nie będzie wiążąca np. jeżeli powstanie zaprzeczający przystaniu konsumenta na proponowane warunki, spór między konsumentem i przedsiębiorcą o warunki umowy deklarowane w rozmowie telefonicznej ,a faktycznie występujące .

Tymi obowiązkami po stronie przedsiębiorcy i reprezentującego go doradcy-telemarketera jest przede wszystkim konieczność poinformowania o głównych cechach świadczenia, swoich danych identyfikacyjnych, łącznej cenie świadczenia oraz sposobie i terminie zapłaty. Obowiązków informacyjnych przedsiębiorca będzie musiał dopełnić najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową. Ważne, by zrobił to w sposób czytelny i prostym językiem, oraz aby konsument nie był wprowadzany w błąd.
Reasumując , aby umowa zawarta przez telefon rzeczywiście była ważna, konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych kroków:
-Przedsiębiorca nawiązuje kontakt telefoniczny z klientem. Podczas rozmowy musi nie tylko przedstawić ofertę, ale także dopełnić obowiązków informacyjnych;
-Gdy konsument wyrazi zgodę na zawarcie umowy, kolejnym krokiem ze strony przedsiębiorcy jest wysłanie jej treści za potwierdzeniem odbioru na trwałym nośniku, najczęściej będzie to wiadomość mailowa;
-Dopiero w momencie odesłania przez konsumenta oświadczenia woli również na trwałym nośniku, będzie można uznać, że do zawarcia umowy rzeczywiście doszło;
-Na koniec przedsiębiorca wyśle jeszcze do konsumenta potwierdzenie zawarciu umowy.

Warto tu też przypomnieć zasadę należytej staranności wymaganej od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oraz że reklamowana przeze mnie sytuacji nie świadczy ani o zachowaniu należytej staranności  Państwa doradcy-telmarketera, ani o prawidłowości stosowanej przez Państwa procedury finalizowania umów inicjowanych telefonicznie, ani o właściwych procedurach reklamacyjnych.

Z poważaniem
inż. arch. Józef Czerny  

Dnia 24 września 2020 12:18 Obsługa Klienta  napisał(a):

Nr zgłoszenia: 235839424
Data wpłynięcia do XX: 2020-09-24 09:18:15
Data zamknięcia zgłoszenia: 2020-09-24 12:18:07

Szanowny Panie,

dziękuję za zgłoszenie skierowanie do Biura Pasowego. Otrzymałam je za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Poniżej przestawiam wyjaśnienia.

 Opłaty na fakturach

Szczegółowo zweryfikowałam podane przez Pana informację, historię zgłoszeń oraz sytuację na Pana koncie abonenckim.

Dla numeru 48508106424 miesięczna opłata abonamentowa wynosi 25 zł, zgodnie z tym co zostało Panu przedstawione podczas rozmowy sprzedażowej.

Na pierwszej fakturze F/50001470/06/20 opłata abonamentowa wynosi 25 zł za pełen okres rozliczeniowy oraz 3,38 zł za niepełny okres rozliczeniowy od 12 czerwca do 14 czerwca 2020 roku.

Pozostała kwota z tej faktury to opłata za wiadomość Premium na numer 92580 w kwocie 30,75 zł.

 Ze względu na to, że żadna faktura która została wystawiona na Pana koncie abonenckim nie została opłacona, nie został przyznany Panu rabat za eFakturę i terminowe płatności w wysokości 5 zł.

W związku z tym opłata abonamentowa wynosi 30 zł. 

Warunki umowy

Zaakceptował Pan warunki aneksu UM01/E002686029/507913586, dla numeru 508106424.

Według aneksu opłata za abonament wynosi 35 zł, bez rabatów za zgody.

Zgodnie z informacjami, które znajdują się w aneksie oraz w xxx Regulaminu Oferty Promocyjnej XXXX z rabatem na abonament xxxx: Pana abonament wynosi 25 zl.

Jeśli mamy Pana zgodę na marketing i profilowanie (5zł) oraz na e-fakturę i będzie Pan w terminie regulował opłaty za faktury (5zł). 

Dodatkowe Informacje

Zgodnie z Pana dyspozycją przesłaliśmy do Pana duplikatu aneksu UM01/E002686029/507913586.

Aneks został zaszyfrowany hasłem abonenckim. 

Jeśli ma Pan dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu pod numerem xxxxx . 

Z poważaniem,

Eliza XXXXXX

Obsługa Klienta XXXXXX


--------------------------
Dnia 24 września 2020 10:45 xxx napisał(a):
Szanowny Panie,

 Pańskiej klienckiej sprawie przyglądają się koledzy z działu obsługi klienta.

Audycje radiowe p. red. Janusza Weisa – znam, miałam przyjemność „być zaskoczona” telefonem Pana Redaktora i wspominam to jako bardzo ciekawe doświadczenie zawodowe.

Mam nadzieję, że nasza odpowiedź zaspokoi zarówno Pańskie „dziennikarskie zainteresowanie”, jak i to „klienckie”, oba w równym stopniu.

pozdrawiam
xxx
---------
Redaktor Naczelny
inż. arch. Józef Czerny
Kwartalnik Samorządowy "Włodarz"
59-900 Zgorzelec 5
Skr. poczt 7

http://wlodarz.org.pl                            Zgorzelec 23.09 .2020
Kierownik Biura Prasowego 
Operatora telefonii Komórkowej XXX

Zapytanie dziennikarskie o tolerowanie przez Biuro Reklamacji XXX , nieuczciwych niedozwolonych praktyk przy telefonicznym przedłużaniu lub zawieraniu nowych umów naruszających prawa konsumentów i ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów    

Na podstawie art 4-5 ustawy Prawo prasowe ,uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie czy państwa firma , a w szczególności dział reklamacji  popierają i tolerują nieuczciwe i niedozwolone praktyki przy telefonicznym przedłużaniu lub zawieraniu nowych umów naruszających prawa konsumentów i ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów?
Proszę też o dotarcie do nagrania telefonicznego zawieranie ze mną telefonicznie umowy przedłużania -zawierania nowej umowy, oraz o jej udostępnieni mi, oraz o skomentowanie niezgodności telefonicznie zawartej umowy z od początku wystawianymi mi fakturami , których żadną miarą nie mogę uznać , jak i zawartej w okolicznościach art 58 k.c. umowy.  
Przypominam, że zawarcie umowy wg definicji prawnej następuje poprzez tylko takie czynności konwencjonalne które rodzą konsekwencje prawne, oraz że jeżeli podczas zawierania umowy miały miały miejsce negocjacje co do jej warunków ( sytuacja w której konsument ma tylko możliwość podpisania umowy nawet gdyby była dla niego niekorzystne warunki lub jej nie podpisania - nie zawarcie w orzecznictwie UOKiK uważa się za stosowanie niedozwolonych praktyk rynkowych ) za obowiązujące warunki umowy uważa się te na które obie strony się zgodziły podczas jej negocjowania.

Z poważaniem
Redaktor Naczelny Włodarz
inż arch. Józef Czerny  
-------------------------------------------------------------------------------
 REKLAMACJA
Józef Czerny
59-900 Zgorzelec 5
Skr poczt 7                             Zgorzelec 23.09 .2020
Numer konta Klienta: 76028022
Biuro reklamacji Operatora Telefonii Komórkowej XXX


 REKLAMACJA - Oświadczenie o uznaniu przeze mnie za nieważną umowy zawartej telefonicznie w której zgodziłem się tylko i wyłącznie na abonament 25 zł miesięcznie - na co osoba dzwoniąca z propozycja przedłużenia umowy fałszywie w okolicznościach naruszenie art 58 kc się fałszywie zgodziła się mówiąc że włączy mi abonament z reklamami za 25 zł.

Szanowni Państwo,

Na podstawie ustawy z grudnia 2014 o ochronie konsumentów Proszę o udostępnienie nagrań zawarcia przeze mnie z państwa firma umowy telefonicznie na odległość , oraz informuje że zostałem przez Państwa przedstawiciela wprowadzony w błąd w okolicznościach o znamionach art 58 k.c. godziłem się bowiem wyłącznie na kwotę 25 zł abonamentu , a Wasz przedstawiciel powiedział  że da mi taka taryfę przy zgodzie na otrzymywanie reklam , na co się zgodziłem.

Proszę również o przesłanie skanu pisemnej umowy.Jednocześnie informuję że do wyjaśnienia spray , która wg mnie narusza ustawę o ochronie konsumentów i konkurencji , gdyż zawarta ze mną umowa jest wadliwa lub ma niedozwolone zapisy, niniejszym wstrzymuję dokonanie jakichkolwiek płatności , na które się nie godziłem zawierając umowę.

W razie dalszego przysyłania faktur za ta wadliwa umowę z której w ogóle nie korzystam z powodu wyłączenia przez Państwa telefony, i nie wyjaśniania przez Państwa wadliwości - nie ważności ex nunc et ex tunc z powodu świadomego oszustwa przy zawieraniu umowy popełnionego przez Państwa przedstawiciela sprawę będę zmuszony skierować do rozstrzygnięcia przez UOKIK czy Państwo nie stosujecie niedozwolonych praktyk przy przedłużaniu zawieraniu umów przez telefon

Z poważaniem
inż. arch.Józef Czerny
Do wiadomości:
Stowarzyszenie Ochrony Praw Człowieka , Obywatela i Konsumenta KARTA99
Redaktor Naczelny kwartalnika Samorządowego WŁODARZ
Rzecznik Prasowy Operatora Telefonii Komórkowej 
Każdy czyjego interesu lub obowiązku sprawa dotyczy.